Miljö och samhällsansvar

Arlanda express engagerar sig i mångfald

Inom Arlanda express är mångfald ett ledord som beaktas i all verksamhet.

Det interna mångfaldsarbetet styrs av Arlanda express Mångfaldspolicy. Mångfaldspolicyn slår bland annat fast att:

 • Arlanda express eftersträvar kulturell och etnisk mångfald i rekryteringen.

 • Arlanda express eftersträvar bred åldersfördelning och jämn könsfördelning bland de anställda.

 • Arlanda express accepterar inte diskriminering i någon form.

Arlanda express utvidgar engagemanget inom mångfald till att även omfatta ett externt ansvar genom en Mångfaldsdeklaration. Mångfaldsdeklarationen hämtar sin inspiration från FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Med utgångspunkt i Mångfaldsdeklarationen kommer Arlanda express att identifiera projekt och ändamål som företaget engagerar sig i, bland annat genom ekonomiska bidrag.

Arlanda express Mångfaldsdeklaration

 • Arlanda express anser att alla människor har lika värde och samma rättigheter.

 • Arlanda express anser att mångfald innebär vidsynthet, acceptans och jämställdhet.

 • Arlanda express anser att mångfald påskyndar demokratisering lokalt och globalt.

 • Med utgångspunkt i FN:s konvention om mänskliga rättigheter stödjer Arlanda express ökad mångfald.

 • Arlanda express inspirerar sina samarbetspartners till ett progressivt mångfaldsarbete.


Arlanda express och miljön


Grön el


Att resa med tåg är skonsamt mot miljön. Det betyder att utsläppen är mycket små och det är ett energisnålt sätt att resa. Visste du att näst efter att cykla är tåg det bästa sättet att resa på ur miljösynpunkt.

Våra tåg drivs till 100 % med el som är märkt ”Bra Miljöval” eller grön el som det också kan kallas. Det betyder att elen kommer från förnybara energikällor som vattenkraft, vindkraft och biobränslen. Bra Miljöval är den enda miljömärkningen som ställer tuffa miljökrav på produktionen. Detta skiljer Bra Miljöval från vanlig förnybar el, som endast garanterar att elen kommer från förnybar energi, utan att ställa några miljökrav.

A-Train Nettonoll strategi

Vi arbetar aktivt med att minska våra utsläpp och har en omfattande strategi för att bli nettonoll i årsskiftet av 2025/2026 inom scope 1 och 2. För att uppnå det har vi tagit fram en detaljerad plan som innehåller flera åtgärder:

 • Vi ska ersätta all fossil diesel i våra anläggningar med HVO100 2023

 • Vi kommer även att tanka vårt diesellok med HVO100 2023

 • De två företagsdieselbilar vi har kommer att ersättas av elbilar

 • Vi undersöker möjligheten att installera solpaneler på depåtaket i Blackvreten


Rapporter

Hållbarhetsredovisning 2023

Hållbarhetsredovisning 2022

Hållbarhetsredovisning 2021

Hållbarhetsredovisning 2020

Hållbarhetsredovisning 2019

Hållbarhetsredovisning 2018

Hållbarhetsredovisning 2017

Hållbarhetsredovisning 2016

Policy

Hållbarhetspolicy juni 2023