Integritetspolicy

På denna sida
1. Inledning 2. Vad är personuppgifter och personuppgiftsbehandling? 3. Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling och lagringstid 4. Hur vi får tillgång till dina personuppgifter 5. Mottagare av dina personuppgifter 6. Säkerhet till skydd för personuppgifter 7. Erbjudanden och information via e-post 8. Dina rättigheter 9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig 10. Detaljer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål

1. Inledning

A-Train AB ("A-Train", "vi" eller "oss") bedriver verksamhet under varumärket "Arlanda express". För oss är det viktigt att behandla dina personuppgifter ansvarsfullt och säkert, i enlighet med gällande lagar. I denna integritetspolicy beskriver vi hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har i anslutning till det.

Vi behandlar personuppgifter om dig som:

 • Är kund hos oss (tex. genom köp av biljett via app eller webb);

 • Är kontaktperson/anställd hos ett företag som är kund hos oss eller som samarbetar med oss;

 • Reser med oss (oavsett om du har köpt din biljett själv eller om någon annan, tex. din arbetsgivare eller en resebyrå, har köpt din biljett);

 • Har ett registrerat konto hos oss;

 • På annat sätt kommer i kontakt med oss, tex. kontaktar vår kundtjänst eller besöker vår webbsida; och

 • Besöker våra lokaler, stationerna eller vistas i anslutning till spårområdet.

Läs även om hur vi använder cookies i vår Cookiepolicy.


2. Vad är personuppgifter och personuppgiftsbehandling?

Personuppgifter
En personuppgift är all information som direkt, eller indirekt tillsammans med andra uppgifter, kan kopplas till en levande person. Det innebär att vitt skilda uppgifter utgör personuppgifter tex. namn och kontaktuppgifter, köp- och resehistorik och ärendeinformation.

Personuppgiftsbehandling
Behandling av personuppgifter är alla åtgärder som vidtas med personuppgifterna, tex. insamling, lagring, bearbetning, användning för olika ändamål, ändring eller förstöring av personuppgifter.


3. Laglig grund för vår personuppgiftsbehandling och lagringstid

Laglig grund
All personuppgiftsbehandling måste ha stöd i en laglig grund. Vår lagliga grund för att behandla dina personuppgifter kan vara att vi behöver använda dina uppgifter för att fullgöra ett avtal med dig eller för att fullgöra en skyldighet som vi har enligt lag, eller att det annars finns ett berättigat intresse att behandla dina uppgifter. Information om vilken laglig grund vi stödjer oss på för en viss behandling framgår av avsnitt 10.

Du har möjlighet att motsätta dig vissa personuppgiftsbehandlingar som inte är nödvändiga, tex. marknadsföring via e-post, se mer om detta i avsnitt 7 (Erbjudanden och information via e-post). Dina rättigheter beskrivs mer i detalj i avsnitt 8 (Dina rättigheter).

Den tidsperiod vi sparar dina uppgifter
Vi sparar dina personuppgifter bara så länge som det krävs för att vi ska uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas eller avidentifieras dina uppgifter så att de inte längre kan kopplas till dig. Information om hur länge vi sparar dina personuppgifter framgår av avsnitt 10.


4. Hur vi får tillgång till dina personuppgifter

De personuppgifter vi behandlar om dig lämnas ofta av dig själv i samband med att du köper en resa med oss via appen eller på vår webbsida eller registrerar ett konto hos oss. Personuppgifter kan också skickas till oss av andra parter eller skapas av oss.

När inte du själv lämnat personuppgifterna till oss kan vi ha fått personuppgifterna på följande sätt:

 • Från annan person/part, som bokat eller betalat din biljett (tex. din arbetsgivare);

 • Från återförsäljare eller distributörer av våra biljetter (tex. en resebyrå) om din biljett är köpt från sådan återförsäljare/distributör;

 • Från din dator, telefon eller annan enhet när du köper biljett eller registrerar ett konto (tex. IP-adress);

 • Från aktörer som hanterar våra betalningslösningar, analyserar misstänkta bedrägerier, och autentiserar inloggningar eller betalningar; eller

 • Genom kamerabevakning av våra lokaler, på stationerna eller i anslutning till spårområdet.

Vi kan även på egen hand skapa personuppgifter tex. identifikationsnummer för din biljett.


5. Mottagare av dina personuppgifter

Vi kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till någon utomstående, men i vissa fall är det nödvändigt för oss att dela personuppgifter med andra parter, både inom och utanför EU/EES. Detta gör vi för att fullgöra våra åtaganden gentemot dig och/eller den som har köpt din biljett. Vi kan även lämna ut dina uppgifter till en myndighet i en utredning av misstänkt brott eller om vi är skyldiga att lämna ut uppgifter med stöd av lag, annan författning eller myndighetsbeslut.

Om du i samband med köp av biljett eller registrering av konto hos oss väljer att registrera ditt medlemsnummer i ett annat företags lojalitetsprogram (tex. Norwegian Rewards) kommer det företaget att informeras om värdet av ditt köp för att du ska kunna samla poäng i lojalitetsprogrammet. Vill du inte att denna information lämnas ut till det företag som ansvarar för lojalitetsprogrammet ska du inte ange ditt medlemsnummer i samband med att du köper biljett av oss eller registrerar ditt konto.

Våra IT-leverantörer och andra samarbetspartners som hanterar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden, får alltid underteckna avtal med oss för att vi ska kunna säkerställa en hög skyddsnivå för dina personuppgifter även hos dem. I relation till samarbetspartners utanför EU/EES vidtas särskilda skyddsåtgärder, som tex. att teckna avtal som inkluderar de standardiserade modellklausuler för dataöverföring som antagits av EU-kommissionen och som finns tillgängliga på EU-kommissionens webbsida.

De aktörer som kan behöva få tillgång till dina personuppgifter är följande:

 • Externa samarbetspartners som utför uppgifter för vår räkning, tex. för att de tillhandahåller IT-tjänster eller hjälper till med kundtjänst, marknadsföring, analyser eller statistik;

 • Den person/part, som köpt din biljett (tex. din arbetsgivare);

 • Våra samarbetspartners avseende intjänande av poäng i lojalitetsprogram, om du väljer att ange ditt medlemsnummer för sådant lojalitetsprogram när du köpt din resa;

 • Återförsäljare/distributör av våra biljetter (tex. resebyrå) om din biljett köpts från sådan aktör; och

 • Vår leverantör av betalningslösningen (Adyen), din bank eller kortutfärdare när du betalar en biljett eller legitimerar dig med Bank-ID.

Om vi delar dina personuppgifter med en mottagare som är självständigt personuppgiftsansvarig för sin behandling av dina personuppgifter, tex. en myndighet, ansvarar mottagaren för lagligheten av behandlingen.

6. Säkerhet till skydd för personuppgifter

Vi värnar om en hög säkerhet för dina personuppgifter och vidtar i detta syfte lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter ifrån obehörig åtkomst, ändring, spridning eller förstörelse. Exempel på säkerhetsåtgärder som vi vidtar är kryptering av data och behörighetsstyrning.

7. Erbjudanden och information via e-post

När du köper en biljett för att resa med oss (tex. via app eller webb) behöver vi din e-postadress för att du ska kunna få din biljett och ditt kvitto. Vi kan komma att kontakta dig via e-post med viktig information gällande din biljett eller din resa. Om du har valt att få del av vårt nyhetsbrev kommer du att få det skickat till dig på din e-postadress fram tills att du väljer att avregistrera dig för det.

Vi kan också komma att skicka dig erbjudande och annan marknadsföring av våra tjänster upp till 12 månader efter att din biljett eller din resepott förbrukats. Vill du inte motta erbjudanden och annan marknadsföring via e-post har du möjlighet att närsomhelst avregistrera dig genom att kontakta oss via några av de kanaler som vi anger i avsnitt 9 (Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig). Du kan även avregistrera sig från att motta flera utskick via en länk som finns med i varje e-postutskick. Notera att även om du valt bort marknadsföringsutskick via e-post kan vi (enligt första stycket ovan) behöva skicka dig viktig information gällande din biljett eller resa.

8. Dina rättigheter

Du har vissa rättigheter i förhållande till oss. Dessa beskrivs övergripande nedan. Vill du göra gällande någon av dessa rättigheter, eller få mer information, vänligen kontakta oss på kontaktuppgifterna i avsnitt 9 nedan:

 • Rätt till tillgång (registerutdrag) – en rätt att information om vår personuppgiftsbehandling om dig, samt tillgång till dessa.

 • Rätt till rättelse – en rätt att få felaktiga uppgifter rättade och komplettera ofullständiga uppgifter.

 • Rätt att invända – en rätt att invända mot vår personuppgiftsbehandling om dig ifall den sker med stöd av en intresseavvägning eller för direktmarknadsföring. Vad gäller direktmarknadsföring via e-post kan du invända mot det genom att använda avregistreringslänken som finns i varje e-postmeddelande, eller kontakta oss på kontaktuppgifterna nedan.

 • Rätt till radering – en rätt att under vissa förutsättningar få dina personuppgifter borttagna om inte uppgifterna är nödvändiga för ett visst ändamål eller det finns annan legal grund för behandlingen.

 • Rätt till begränsning av behandlingen – en rätt att kräva att personuppgiftsbehandlingen begränsas, tex. om du motsätter dig uppgifters riktighet. Under tiden som riktigheten undersöks är vår tillgång till uppgifterna begränsad.

 • Rätt till dataportabilitet – en rätt att kräva att personuppgifter flyttas från en personuppgiftsansvarig till annan. Denna rättighet är begränsad till uppgifter som du själv tillhandahållit oss.

Om du har några klagomål avseende hur vi behandlar dina personuppgifter, eller vill ha ytterligare information, ber vi dig att kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Du har dock alltid rätt att lämna in klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter till relevant tillsynsmyndighet. Tillsynsmyndighet i Sverige är Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): www.imy.se.

9. Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

A-Train AB
Postadress: Box 130, 101 22 Stockholm
Besöksadress: Klarabergsviadukten 70, plan 5, World Trade Center, Stockholm
E-post: gdpr@atrain.se
Telefon: 0771-720 200

10. Detaljer om vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål


10.1 Behandling i anslutning till köp av biljett eller köp av tjänst

Vi behandlar personuppgifter om dig som köper biljett (som privatperson eller som kontaktperson eller anställd hos en företagskund eller resebyrå). Beroende på val av inköpskanal och betalmetod kommer vi behandla olika typer av personuppgifter om dig. Notera att om du köper din biljett i någon av våra automater behöver du endast välja typ av biljett samt betala för biljetten. Det betyder att vi inte behandlar några personuppgifter om dig vid köp i automat (men vår betalningsleverantör behandlar dina kortuppgifter).

Ändamålen för vår behandling:

 • Hantera din beställning/köp och utföra resetjänsten.

 • Tillhandahålla eventuella andra tjänster som du har beställt och administrera vårt avtal med dig eller ditt företag/arbetsgivare.

 • Kommunicera viktig information till dig, tex. biljett, kvitto, information om resan och trafikläget.

 • Ta betalt för de tjänster du eller ditt företag köpt.

 • Upptäcka och förhindra bedrägerier tex. vid bokning och i samband med betalning.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: Namn, personnummer (endast vid köp från enskild firma eftersom personnumret är detsamma som din firmas organisationsnummer), telefonnummer och e-postadress.

 • Order- och beställningsuppgifter: Biljettens giltighetstid, typ av biljett, val av tilläggstjänst, inköpskanal, pris och betalsätt, IP-adress, betalkortuppgifter i trunkerad form eller andra betalningsuppgifter, språkpreferenser, och beställningsreferens, badgenummer (om du är anställd vid Arlanda flygplats).

 • Lojalitetsprogram: Ditt medlemsnummer för lojalitetsprogram (såsom Norwegian Rewards).

Laglig grund:

 • Fullgörande av avtal: Att fullgöra våra åtaganden i avtal med dig och i övrigt för att administrera åtaganden som följer av avtalet (tex. hantering av reklamationer).

 • Laglig skyldighet: Att uppfylla skyldigheter i lag, tex. bokföringslagstiftning.

 • Intresseavvägning: När personuppgifter behandlas avseende annan person än den vi har kundrelationen med (såsom närstående eller kontaktpersoner/representant/resenär hos företagskunder) sker det med stöd av en intresseavvägning.

Lagringsperiod:

Vi sparar uppgifter om dig upp till tolv månader efter att din biljett eller resepott har förbrukats. Om uppgifter behöver sparas en längre tid enligt lag (tex. enligt bokföringslagen sparas uppgifterna enligt lagkravet).

10.2 Behandling i anslutning till resan

Vi behandlar vissa personuppgifter om dig i samband med att du reser med oss, utöver de personuppgifter som vi inhämtar i samband med ditt köp av biljett enligt avsnitt 10.1.

Ändamålen för vår behandling:

 • Tillhandahålla tjänster som du eller någon annan har beställt.

 • Upprätthålla säkerheten för våra passagerare, personal och allmänheten genom kamerabevakning på stationerna/perrongerna (ingen kamerabevakning förekommer på våra tåg). Kamerabevakning sker i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning, för att upprätthålla säkerhet och för att förhindra olyckor.

 • Kontrollera biljetters giltighet.

 • Erbjuda Wi-Fi till våra resenärer.

Kategorier av personuppgifter:

 • Order- och beställningsuppgifter: Biljettens giltighetstid, typ av biljett, eventuell tilläggstjänst.

 • Reseuppgifter: Tågnumret som biljetten används på registreras i samband med att biljetten kontrolleras ombord på tåget (genom att tågnumret registreras får vi information om ungefärlig tidpunkt för resan samt åkriktning (Stockholm C/Arlanda flygplats) då biljetten används. Eftersom våra biljetter inte är personliga vet vi normalt sett inte vem som åker på en biljett.

 • Kamerabevakning: Kamerabevakning (bild utan ljud) från stationerna/perrongerna. Skyltar upplyser om vilka områden som övervakas.

 • Enhetsuppgifter: MAC adress, sessions-ID, IP-adress, tågets GPS-position, tidsstämpel om du använder vårt Wi-Fi.

Laglig grund:

 • Fullgörande av avtal: Att fullgöra våra åtaganden i avtal med dig och i övrigt för att administrera åtaganden som följer av avtalet (tex. hantering av reklamationer) samt för att kontrollera din biljett.

 • Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att genomföra resan, t.ex. kontroll av biljetter och genom kamerabevakning upprätthålla en god säkerhet för resenärer, vår personal och övriga som vistas på stationerna/perrongerna. Kamerabevakning sker särskilt i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning, för att upprätthålla säkerhet och förhindra olyckor.

 • Fullgörande av allmänt intresse (kamerabevakning): I vissa fall kan vår kamerabevakning av stationerna/perrongerna även grundas på ett fullgörande av ett allmänt intresse för att upprätthålla säkerhet och förhindra olyckor.

Lagringsperiod:

 • Personuppgiftsbehandlingen pågår under resan och uppgifterna kan därefter sparas i upp till tolv månader efter din resa för att tex. hantera reklamationer.

 • Inspelningar från kamerabevakningen sparas i upp till tre veckor. Om det finns misstanke om brott kan inspelningar från kamerabevakningen lämnas till polis och andra brottsbekämpande myndigheter.

10.3 Behandling i anslutning till registrerat konto hos oss

För dig som registrerar ett konto hos oss (antingen som privatkund, företagskund eller resebyrå) behandlar vi följande personuppgifter.

Ändamålen för vår behandling:

 • Erbjuda dig särskilda funktioner, produkter (tex. resepotten), rabatter och villkor.

 • Förse dig med god service.

 • Presentera din boknings- och resehistorik för dig.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: Namn, telefonnummer och e-postadress till person som registrerat kontot. Om du registrerar ett konto som representant för en företagskund eller resebyrå behandlar vi även uppgifter om din titel och arbetsgivare/resebyrå.

 • Kontouppgifter: E-postadress (användarnamn), telefonnummer, lösenord, profilbild, förvalt betalmedel (tex. sparade kortuppgifter), om du är anställd på Arlanda eller ej, preferenser kring mottagande av nyhetsbrev och erbjudanden, språkpreferenser. Till viss del kan du välja vilka uppgifter du väljer att registrera i ditt konto.

 • Boknings- och resehistorik: Giltiga biljetter, använda biljetter, köp- och bokningshistorik samt resehistorik. Historiken du ser i inloggat läge omfattar alla köp (upp till 12 månader tillbaka i tiden) där din biljett levererats till den e-postadress som är kopplad till ditt konto. Detta innebär att historiken presenteras i ditt konto oavsett om du köpt din biljett i inloggat läge eller inte, och även när du köpt biljetten via någon av våra återförsäljare, under förutsättning att den e-postadress som du mottar biljetten till är samma e-postadress som du registrerat för ditt konto.

 • Lojalitetsprogram: Ditt medlemsnummer för lojalitetsprogram (såsom Norwegian Rewards).

Laglig grund:

 • Fullgörande av avtal: Att fullgöra våra åtaganden mot dig enligt de kontovillkor som gäller.

Lagringsperiod:

 • Uppgifterna sparas tills du raderar ditt konto. Om du inte varit aktiv på ditt konto under tre år kommer ditt konto raderas automatiskt om du inte väljer att aktivt förlänga det.

10.4 Behandling för analys och marknadsföring

I syfte att utveckla våra tjänster analyserar vi personuppgifter/uppgifter om resande på aggregerad nivå om hur tjänsterna används och tar fram aggregerad statistik över våra kunders resvanor. Vi skickar även ut nyhetsbrev (om du valt att prenumerera på det och så länge du inte avbeställt din prenumeration), erbjudanden-, och information om våra tjänster till dig via e-post om du inte invänt mot marknadsföring (se avsnitt 7).

Ändamålen för vår behandling:

 • På aggregerad nivå analysera hur våra tjänster används och ta fram statistik.

 • Skicka nyhetsbrev, erbjudanden och marknadsföring till dig gällande våra tjänster via elektroniskt meddelande (tex. e-post).

 • Beroende på dina val gällande cookies kan behandling av IP-adress exempelvis ske för:

  • att analysera val, prioriteringar och preferenser, vilket innebär att en så kallad profilering sker, i syfte att kunna tillhandahålla dig relevant och anpassad information, rekommendationer, annonser och erbjudanden och för att utveckla våra tjänster; och

  • att skapa anpassade målgrupper för att kunna rikta anpassade erbjudanden och annonser till dig på vår webbsida eller för retargeting (dvs. reklam från oss kan även visas när du besöker andra webbsidor). Sådan behandling sker dock bara om du samtyckt till det genom ditt val av cookies. Se vår Cookiepolicy för mer information.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress.

 • Orderuppgifter samt resehistorik: Typ av biljett, biljettens giltighetstid, saldo i resepotten, inköpskanal.

 • Preferenser kring mottagande av nyhetsbrev och erbjudanden.

 • Kundsegment: Företagskund, resebyrå eller privatperson.

 • Information om användning av vår webbsida: Via cookies samlar vi viss information om hur besökare använder vår webbsida. Informationen identifierar inte dig direkt, men IP-adressen på din enhet (tex. dator) registreras. Se vår Cookiepolicy för mer information.

Laglig grund:

 • Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att ta fram statistik över användning av våra tjänster samt kommunicera med dig även när det inte är en direkt följd av vår avtalsrelation. Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter när du är en befintlig kund för att skicka erbjudanden till dig och marknadsföra våra tjänster.

 • Fullgörande av avtal: Att fullgöra vårt åtagande till dig att leverera nyhetsbrev, om du valt att prenumerera på det.

Lagringsperiod:

 • Uppgifterna sparas upp till tolv månader efter att din biljett eller resepott är förbrukad.

 • Se vår Cookiepolicy för detaljer om hur länge olika cookies sparas.

10.5 Behandling i anslutning till ärende hos vår kundtjänst, besök på vår webbsida eller annan kontakt med oss

När du kontaktar oss, tex. vid frågor till vår kundtjänst eller när du på annat söker kontakt med oss, tex. kommunicerar med oss i sociala medier, eller besöker vår webbsida, behandlas personuppgifter som du lämnar till oss eller som vi samlat in om dig tex. i samband med administration av ditt kundärende. Vi behandlar också personuppgifter om dig som på
andra sätt administrerar, ändrar eller omvandlar din biljett via vår webbsida.

Ändamål:

 • Kommunicera med dig och administrera ditt ärende vid kontakt med vår kundservice, e-postformulär och konton i sociala medier.

 • Analysera samtal och chattar i syfte att förbättra vår kommunikation. Säkerställa att webbsidan fungerar som avsett, optimera dess funktioner och ge en bättre användarupplevelse.

 • Upptäcka och förhindra missbruk och bedrägerier tex. vid bokning, betalning, administration eller omvandling av din biljett.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kontaktuppgifter: De kontaktuppgifter du lämnar till oss eller som behövs för att hantera din fråga (tex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress).

 • Ärendeinformation: Kundnummer, klagomål, önskemål, hittegodshantering, uppgifter om ditt resande, order- och beställningsuppgifter, köp- och transaktionshistorik, betalningsinformation samt andra uppgifter som du lämnar i din kontakt med oss eller som du lämnat i samband med ditt köp av biljett enligt avsnitt 10.1.

 • Information om användning av vår webbsida: Via cookies samlar vi viss information om hur besökare använder vår webbsida. Informationen identifierar inte dig direkt, men IP-adressen på din enhet (tex. dator) registreras. Se vår Cookiepolicy för mer information.

Laglig grund:

 • Fullgörande av avtal: Fullgöra avtal med dig och i övrigt administrera åtaganden som följer av avtalet.

 • Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att kommunicera med dig, lämna information till dig, analysera samtal och användning av våra kommunikationsfunktioner, upptäcka och förhindra bedrägerier och annat missbruk samt utveckla, testa och förbättra våra tjänster och tekniska plattformar.

 • Rättslig skyldighet: I vissa fall har vi en rättslig skyldighet att behandla uppgifter som du lämnar in till oss (tex. under konsumenträttslig lagstiftning eller för bokföringsändamål).

Lagringsperiod:

 • Uppgifterna raderas när de inte längre behövs för att fullgöra din begäran. Vi kan spara vissa uppgifter under upp till ett år när det finns ett berättigat intresse för oss i syfte att utvärdera och förbättra våra rutiner.

10.6 Behandling i anslutning till besök i våra lokaler eller vistelse på stationerna eller i spårområdet

Ändamål:

 • Upprätthålla säkerheten för våra passagerare, personal, samarbetspartners och allmänheten genom kamerabevakning på stationerna, perrongerna, i våra depåer och lokaler och i anslutning till spårområdet (ingen kamerabevakning förekommer på våra tåg). Kamerabevakning sker i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning, för att upprätthålla säkerhet och för att förhindra olyckor.

Kategorier av personuppgifter:

 • Kamerabevakning: Kamerabevakning (bild utan ljud) från stationerna, perrongerna, i våra depåer och lokaler och i anslutning till spårområdet. Skyltar upplyser om vilka områden som övervakas.

Laglig grund:

 • Intresseavvägning: Vi har ett legitimt och berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att övervaka stationerna, perrongerna, våra depåer, lokaler och spårområdet med hjälp av kameror. Med hjälp av kamerabevakningen kan vi upprätthålla en god säkerhet för passagerare, personal, samarbetspartners och allmänheten. Kamerabevakning sker särskilt i brottsförebyggande syfte, för att förhindra eller upptäcka störningar av allmän ordning, för att upprätthålla säkerhet och förhindra olyckor.

 • Fullgörande av allmänt intresse (kamerabevakning): I vissa fall kan vår kamerabevakning av stationerna, perrongerna, i våra depåer och lokaler, och i spårområdet även grundas på ett fullgörande av ett allmänt intresse för att upprätthålla säkerhet och förhindra olyckor.

 • Rättslig skyldighet: I vissa fall kan vi ha en rättslig skyldighet att lämna ut inspelningar från vår kamerabevakning till polis och andra brottsbekämpande myndigheter.

 • Intresseavvägning: Om vi drabbats av brottslig gärning eller i syfte att klara upp brott eller säkerhetsincidenter kan vi ha ett berättigat intresse att lämna ut inspelningar från vår kamerabevakning till ansvariga myndigheter eller analysera inspelningarna i syfte att identifiera åtgärder för att öka säkerheten, även om vi inte har en rättlig skyldighet att utföra sådan behandling.

Lagringsperiod:

 • Inspelningar från kamerabevakningen sparas i upp till tre veckor. Om det tex. finns misstanke om brott kan inspelningar från kamerabevakningen lämnas till polis och andra brottsbekämpande myndigheter.

__________________
Denna integritetspolicy uppdaterades senast den 2021-10-15.